(Уроки для України)

(переклад з англійської)

Віктор Вовк, к.ф.-м.н.

Senior Fellow of the Worldwatch Institute (Washington, D.C.),

директор Програми євроінтеграції та сталого розвитку Інституту громадянського суспільства (Київ),

позаштатний консультант Верховної Ради України
ВСТУП

Протягом 1990-х років розвиток екологічної політики країн Центральної й Східної Європи (ЦСЄ) визначався дією двох різних імперативів. Необхідно було, по-перше, реагувати на екологічну спадщину комуністичної доби, а по-друге, вирішувати проблему гармонізації з екологічною політикою Європейського Союзу (ЄС).

Наслідком сплеску екологічної активності на початку 1990-х років стали прийняття низки нових законів, увага до екологічних аспектів приватизації та експериментування з новими ініціативами, зокрема застосування еколого-економічних інструментів, таких як оподаткування викидів у довкілля і торгівля квотами на викиди. В деяких випадках це призвело до ухвалення прогресивних законів, що іноді навіть якісно перевершували існуюче екологічне законодавство ЄС. Однак через складність трансформаційних процесів в країнах ЦСЄ питання природного довкілля практично зійшли з авансцени, поступившись місцем іншим болючим проблемам.

В останні роки екологічна політика країн ЦСЄ визначалася здебільшого зусиллями щодо вступу до ЄС. Заплановане розширення ЄС стало домінуючим чинником, що впливає на формування екологічної політики в 10 посткомуністичних країнах ЦСЄ, які були запрошені до переговорів щодо членства в Євросоюзі: Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словакії, Словенії, Угорщини й Чехії. Ця ситуація зумовлена вимогою, згідно якої для набуття членства в ЄС країна-кандидат має прийняти Acquis Communautaire (або просто acquis) – масив спільного законодавства ЄС, важливою і невід’ємною частиною якого є екологічна складова (понад 200 Екологічних Директив – нормативних актів, рішень і стратегій).

Відтак, розвиток екологічної політики у посткомуністичних країнах ЦСЄ був повністю функціонально підпорядкований необхідності її узгодження з політикою ЄС. При цьому, першочерговим питанням для країн ЦСЄ стала мінімізація негативного впливу цієї гармонізації на їхнє економічне зростання і конкурентоспроможність.
I. ПЕРЕНЕСЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ДО КРАЇН ЦСЄ

Посилення національного регулювання в сфері довкілля в ЦСЄ шляхом перенесення екологічного законодавства ЄС, його практичного впровадження і контролю за дотриманням є, насправді, однією з ключових і найважчих проблем, пов’язаних із розширенням ЄС на схід.
Нові умови розширення ЄС

Нинішнє розширення ЄС на схід відбувається у значно складніших умовах, ніж будь-яке попереднє розширення. Зокрема, з часів попередніх розширень законодавство ЄС істотно збільшилося в своєму обсязі й нині охоплює значно ширше коло суспільних питань, аніж в минулому. Навіть у специфічних сферах законодавство ЄC сьогодні вимагає від країн-членів значно більшої дієздатності їх суспільних інститутів, що відповідальні за його впровадження і дотримання. Це особливо помітно в царині екологічної політики, де ЄС нині звертає особливу увагу на адміністративно-інституційні передумови екологічного регулювання.

Екологічна політика ЄС розглядається як одна з рушійних сил модернізації державного управління в країнах-кандидатах. Сфера довкілля є однією з тих галузей політики, в якій ЄС має особливо великі наддержавні повноваження. А це, відповідно, вимагає від країн ЦСЄ перенесення й впровадження розгалуженого законодавства, а також значних приватних і державних інвестицій, особливо в поводження з відходами, управління водними ресурсами та контроль за забрудненням повітря. Крім того, екологічна політика ЄС вимагає надзвичайно компетентного уряду, здатного до перенесення й впровадження складних спеціально-технічних і процедурних правил. Понад те, для реалізації нормативно-правових вимог адміністративний апарат (як державний, так і в приватному секторі) має бути спроможним визначати, планувати, фінансувати і контролювати виконання необхідних інвестиційних програм.

Хоча Європейська Комісія і уряди країн-кандидатів узгодили певний мінімум вимог, що мають бути виконані до набуття членства в ЄС, цим країнам потрібно буде чимало зробити вже після їхнього вступу протягом так званих перехідних періодів, які були надані їм з багатьох конкретних проблем. ЄС погодився розглянути питання про перехідні періоди в тих випадках, коли потрібна значна адаптація інфраструктури, або ж, коли великий обсяг інвестицій необхідно розтягнути на тривалий час.

Водночас, засоби, використані ЄС для успішного приєднання південних країн (Іспанії, Португалії та Греції), – значні компенсаційні виплати зі Структурних фондів та створення спеціального “Фонду приєднання” – внаслідок обмежених фінансових можливостей більше не можуть бути використані для розширення ЄС на схід. Це має безпосереднє відношення до екологічної політики, оскільки саме ці фонди зробили можливим виконання країнами Південної Європи своїх зобов’язань щодо впровадження екологічного законодавства ЄС.

За оцінкою Європейської Комісії обсяг видатків країн ЦСЄ, що необхідні для виконання їх екологічних зобов’язань відповідно до нинішніх вимог законодавства ЄС, становить близько 120 мільярдів євро. Аби полегшити цей величезний фінансовий тягар для країн ЦСЄ були започатковані кілька фінансових та адміністративних програм допомоги. Однак фінансова допомога з боку ЄС складає лише незначну частку від потреб – понад 90 % від прогнозованої суми витрат країни ЦСЄ мають профінансувати за рахунок внутрішніх джерел та міжнародних донорських програм, що не пов’язані з ЄС.
Імпортована екологічна політика

Той факт, що проблеми довкілля входять до основних пріоритетів політики і директив Євросоюзу, утримує ці питання на порядку денному країн-кандидатів, де інакше вони відійшли б на другий план. Сфера довкілля регулярно визнається одним з найпроблемніших пунктів в процесі гармонізації законодавства, що зовсім не є дивним. Понад 200 Екологічних директив різної складності мають бути впроваджені в країнах ЦСЄ без жодних зауважень щодо їх змісту, і навіть переговори щодо процесу їх запровадження майже не дають простору для маневру. Міністерство з питань довкілля кожної країни-кандидата має порівняти чинне національне законодавство з європейським (“процес дослідження”), а потім привести свої закони у повну відповідність до вимог ЄС. Аби гарантувати, що законодавство ЄС буде не тільки інтегроване в національне, а й впроваджене та буде дотримуватися на практиці, процес дослідження включає оцінку інституційних, моніторингових, наглядових та комунікаційних потреб відповідних урядових установ. В цілому, це є виснажливою й дорого коштуючою роботою.

Процес ієрархічного перенесення та швидкість, з якою країни-кандидати інкорпорують стандарти ЄС, ставлять фундаментальне питання: чи не носять зусилля країн ЦСЄ лише формальний характер, і чи матимуть вони глибокі реальні наслідки? В будь-якій країні екологічне регулювання зазвичай вимагає від багатьох людей суттєвої зміни їх інституційної й особистої поведінки. Від країн з перехідною економікою, які мали труднощі з наданням своїм промисловим підприємствам дозволів на забруднення, нині вимагають, наприклад, виконати Європейську директиву з “Комплексного попередження й контролю забруднення” (IPPC). Це є надзвичайно важким завданням навіть для країн із розвинутою системою охорони довкілля та інвестиційними ресурсами, не кажучи вже про країни ЦСЄ.

Промислові підприємства мають модернізувати свої технологічні лінії та встановлювати дорогі очисні системи, але відповідальність поширюється значно ширше і глибше на все суспільство. Чи готове воно докладати відповідних зусиль та прийняти тягар, що пов’язаний з виконанням цих вимог?

Гармонізація законодавства країнами ЦСЄ, на відміну від демократичного процесу законотворення, базується на виконанні вимог, розроблених Європейською Комісією й схвалених Радою ЄС. Теперішні країни-члени брали участь в процесі ухвалення законодавства ЄС, тоді як країни-кандидати такої можливості не мали. Фактично, кандидати на членство “купують клунок готових правил”, тобто процес вступу до ЄС був, фактично, ультимативним – або приймай запропоновані правила, або тобі буде відмовлено у членстві.

Тим не менше, в посткомуністичних країнах ЦСЄ суспільні настрої підтримують ідею вступу до ЄС попри те, що країни не брали участі в процесі законотворення. Прагнення повної інтеграції до ЄС переважає сумніви, пов’язані із прийняттям конкретних правил і вимог. Якщо виконання Екологічних директив є невід’ємною складовою “вхідного пакету”, необхідного для вступу в ЄС та одержання пов’язаних з цими стосунками благ, то останнє здається достатнім для того, щоб замінити притаманну демократії участь у законотворенні.

Вплив ЄС на формування активізму та міжнародної стратегії

Європейський Союз потужно впливає – як прямо, так і опосередковано – на діяльність екологічних активістів у посткомуністичних країнах ЦСЄ. Хоча неурядові групи приділяють частину своєї уваги місцевим і національним проблемам, центральне місце питань, пов’язаних з процесом вступу до ЄС, перерозподіляє наявні в активістів час, зусилля й ресурси на користь пріоритетів Євросоюзу, які значною мірою визначають природу екологічних організацій в країнах регіону. Існує потреба у досягненні балансу в діяльності екологічних рухів між увагою до транснаціональних проблем та реагуванням на громадські ініціативи, які наголошують на місцевих питаннях і цінностях.

На початку 1990-х років країни ЦСЄ активно впливали на порядок денний міжнародної спільноти з питань довкілля як на європейському, так і на світовому рівнях. Це було значним зрушенням у ставленні до екологічної проблематики порівняно із комуністичною добою. Однак згодом країни ЦСЄ переключили свою міжнародну стратегію майже виключно на процес гармонізації з законодавством ЄС. Внаслідок зосередження переважно на виконанні вимог Євросоюзу вони фактично відсторонилися від більшості інших питань міжнародної екологічної політики. За іронією, навіть у процесі “Довкілля для Європи”, який вони ініціювали, країни ЦСЄ наразі сприймаються як майже пасивні учасники.

II. РОЗШИРЕННЯ ЄС НА СХІД І ДОВКІЛЛЯ: ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ

“Сфера довкілля буде одним з найскладніших розділів для завершення переговорів щодо вступу в Євросоюз. Сама лише інкорпорація екологічного законодавства ЄС – це величезний виклик для парламенту й уряду будь-якої країни, не кажучи вже про фінансові, адміністративні й технічні аспекти його впровадження на практиці.”

Маргот Уолстром, комісар Європейської Комісії з питань довкілля, 20 червня 2000 року

Старанне виконання вимог ЄС зумовлює глибокі економічні, суспільно-інституційні та політичні виклики, які постають перед країнами ЦСЄ та виходять далеко за межі екологічних питань. Наскільки країнам-кандидатам вдасться впоратися з цими труднощами, лишається відкритим питанням, враховуючи той факт, що сфера довкілля для них є значно меншим пріоритетом, ніж якомога швидший вступ до ЄС та вирішення набагато більш актуального, з їх точки зору, питання забезпечення життєздатності й зростання національної економіки.
Економічні Виклики

Фіскальна проблема

Необхідні витрати будуть величезними й стануть додатковим тягарем на економіку, яка й так знаходиться в стані тривалого стресу через перехід від комуністичної системи. За оцінкою Європейської Комісії, опублікованою в 1998 році, видатки 10 країн-кандидатів в ЦСЄ на впровадження та виконання екологічного законодавства ЄС складуть близько 120 мільярдів євро. Офіційні оцінки вартості виконання вимог ЄС, зроблені деякими країнам, так само свідчать про значний масштаб необхідних коштів:

– за оцінкою міністра з питань довкілля Польщі, “виконання базових директив ЄС щодо чистоти води, повітря і грунтів” до 2010 р. коштуватиме від $33 млрд. до $44 млрд. З огляду на те, що нині річні витрати Польщі в рамках її екологічної політики вже сягнули від $1,9 млрд. до $2,2 млрд. доларів (1,7 % ВВП), то навіть для досягнення власної нижньої оцінки необхідних коштів країні необхідно додатково збільшити витрати в цьому десятиріччі ще на 40 %;

– витрати в сфері довкілля становитимуть близько 50 % усіх видатків, які має зробити Естонія впродовж 2002-2007 років, аби виконати свою “Економічну програму вступу до ЄС”, а в Латвії аналогічний показник у 2002-2012 роках перевищить 2/3 видатків, передбачених її “Національною програмою інтеграції в ЄС”.

Особливо дискусійним питанням в переговорах щодо вступу був зміст і тривалість тих чи інших перехідних періодів, які Євросоюз надавав країнам-кандидатам, аби тимчасово полегшити тягар повного дотримання Екологічних директив ЄС. Для того, щоб обгрунтувати потребу в перехідних періодах, країни-кандидати вказували як на надзвичайну складність виконання екологічного законодавства ЄС, так і на обмеженість фінансових та інституційних ресурсів, які вони можуть залучити для цих цілей. Тим не менш, чиновники ЄС дали чітко зрозуміти, що будь-які перехідні періоди надаватимуться зі значними обмеженнями.

Крім того, Євросоюз чітко роз’яснив, що якими б не були зрештою витрати країн ЦСЄ на виконання Екологічних директив ЄС, кошти мають надійти насамперед з внутрішніх джерел цих країн. У кращому випадку допомога з боку Євросоюзу передбачається на рівні 5 % від прогнозованих загальних видатків і надаватиметься для окремих, високо пріоритетних проектів, і, ймовірно, слугуватиме каталізатором для надання відповідної допомоги іншими зовнішніми донорами, такими як ЄБРР і Світовий банк, а також для інвестицій з боку приватного капіталу.

Проблема енергоємності економіки

Інша серйозна економічна проблема, що постала перед країнами ЦСЄ, – це зменшення надмірного енергоспоживання. У 1999 році енергоємність ВВП (тобто кількість тонн нафтового еквіваленту, що спожиті на мільйон доларів національного ВВП, вираженого через паритети купівельної спроможності) в більшості цих країн перевищувала середній показник західно-європейських членів ЄС десь в 1,7 рази, а в Болгарії та Естонії це перевищення сягало майже 2,5 рази, що значно погіршує стан довкілля в країнах ЦСЄ. (ВУкраїні – перевищення в 4 рази.)
Проблема конвергенції (економічного зростання)

Аби досягти економічної та соціальної конвергенції нових, бідних членів ЄС необхідно підтримувати значно більші темпи економічного зростання в країнах ЦСЄ, ніж в решті країн розширеного Євросоюзу. Питання в тому, чи вдасться утримати високий темп економічного зростання в країнах ЦСЄ, впроваджуючи екологічне законодавство ЄС та забезпечуючи при цьому його неухильне дотримання. Тепер, коли в більшості країн ЦСЄ знов розпочався підйом економіки, в сприйнятті багатьох людей існує конфлікт між цими двома стратегічними цілями. Фактично, це є частиною ширшого питання: чи вдасться розірвати зв’язок між економічним розвитком та деградацією довкілля?
Суспільно-Інституційні Виклики

Адміністративна проблема

Європейська Комісія визначила чимало адміністративних проблем, притаманних усім країнам-кандидатам в ЦСЄ. Передусім, суттєвого посилення вимагають міністерства, що опікуються природним довкіллям з тим, щоб вони могли виконати відведену їм роль головного державного органу відповідального за розробку та реалізацію екологічного регулювання. Перед маленькими, недосвідченими і недостатньо фінансованими міністерствами з питань довкілля вже постала реальна проблема величезних видатків та інституційної компетентності, що їх вимагають екологічні директиви ЄС.

Окрім кадрових і фінансових проблем, роботу цих міністерств ускладнює те, що їхня роль в уряді зводиться до “координування”, оскільки їм бракує адміністративної влади і потужності для впливу на ключові сектори довкілля. Екологічні міністерства в країнах ЦСЄ є політично слабшими від багатьох урядових установ, і їм зазвичай бракує необхідної політичної сили та впливу для недопущення галузевих спотворень у формуванні й виконанні державної політики.
Проблема політичної культури та “дефіциту демократії”

У всіх країнах ЦСЄ потужні кола, що мають “спеціальні інтереси”, борються за владу й різні привілеї. До участі ж громадськості уряди ставляться стриманно, і навіть негативно, а відтак участь громадськості сприймається ними в кращому випадку як перешкода, а в гіршому – як загроза. Тож до громадськості загалом, і до неурядових організацій зокрема, недостатньо прислуховуються. Наявний “дефіцит демократії” ускладнює мобілізацію необхідної суспільної підтримки для запровадження часто фінансово обтяжливої екологічної політики, зокрема через те, що він перешкоджає залученню спеціалізованих неурядових організацій до її формування.

Вступ до ЄС може зробити суспільство в країнах ЦСЄ більш відкритим і прозорим, таким, що інтегруватиме ширші верстви населення й сприятиме активності своїх громадян. Водночас існує реальний ризик того, що вступ до ЄС посилить наявні владні структури, політичну і промислову олігархію, і ще більше поглибить суспільну байдужість і пасивність. Одна з загроз, схоже, йде від карколомної швидкості, з якою в останні роки просувається процес вступу в ЄС країн ЦСЄ. Навіть спеціалізованим неурядовим організаціям важко встигати за змінами та контролювати й розуміти цей подеколи надзвичайно технічний і складний процес, не кажучи вже про те, щоб брати в ньому осмислену участь.

Політичні Виклики
Слабкість місцевих гравців в сфері екологічної політики

Попри значну роль, яку відіграли екологічні рухи в революції 1989 року, протягом майже всіх 1990-х років країни ЦСЄ відчували брак потужних місцевих гравців у сфері екологічної політики. Вже через кілька років після падіння комуністичного режиму відносно сильні зелені партії майже безслідно зникли. Відтак, неурядові організації нині є головним джерелом політичної й суспільної комунікації з питань довкілля.

Однак, після більше ніж десятиріччя активної діяльності, існування цих груп усе ще суттєво залежить від зовнішньої фінансової допомоги. Попри суттєву зовнішню підтримку, спрямовану на розвиток громадянського суспільства, сукупна кількість членів екологічних груп у цих країнах наприкінці 1990-х років була нижчою, ніж наприкінці 1980-х. Тож серйозною проблемою є посилення цих організацій та їх реальних зв’язків із суспільством.
Розбудова політичної волі та підтримки

Зазначена обставина відображає можливо критичну проблему, пов’язану із прийняттям екологічного законодавства ЄС: необхідність розбудови політичної волі й підтримки для запровадження відповідної політики, яка неминуче є дуже спірною і часто, на думку критиків, жорсткою, несправедливою та фінансово обтяжливою. Прихильники екологічної політики ЄС намагаються переконати своїх співгромадян, що, попри всі витрати й тягарі, вона найкращим чином відповідає їхнім інтересам. В широкому контексті вони намагаються пропагувати переваги в галузях довкілля, охорони здоров’я та в економічному розвитку загалом, до яких, ймовірно, призведе дотримання екологічного законодавства ЄС.

Виклик Вибору Моделі Розвитку

Попри заяви прихильників екологічної політики ЄС, чимало експертів стверджують, що ані ЄС в цілому, ані країнам ЦСЄ не вдасться уникнути подальшого погіршення стану довкілля. Критики звинувачують Євросоюз в тому, що він історично здійснював політику, яка реалізує імператив великомасштабного промислового розвитку і економічного зростання, а не сталого (екологічно та соціально збалансованого) розвитку, і що сьогодні ЄС насаджує цю недружню довкіллю “модель розвитку” в країнах-кандидатах, вимагаючи від них безумовного прийняття своєї економічної, екологічної та соціальної політики.

Очевидно, що проблема інтеграції концепції сталого розвитку в процес розширення ЄС наразі не отримала належної уваги та відповідних рішень.

III. РОЗШИРЕННЯ ЄС НА СХІД І СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Оптимісти вважають, що впровадження екологічного законодавства ЄС в країнах ЦСЄ покращить стан їхнього довкілля, що десятиріччями нехтувався й занепадав, а також принесе екологічні блага всій Європі. Розсудливі скептики поділяють думку, що очікуване історичне розширення на схід є великим випробуванням відданості Євросоюзу ідеї сталого (екологічно та соціально збалансованого) розвитку.
Недостатня ефективність екологічного законодавства ЄС

Створена в ЄС система екологічного моніторингу та оцінки базується на розподілі відповідальності між тими, хто розробляє та здійснює екологічне регулювання, і тими, хто вимірює його результативність. Відповідальність за оцінку результатів екологічної політики ЄС покладено на незалежний орган – Європейське екологічне агентство (ЄЕА) в Копенгагені.

В 1998 році ЄЕA представило свою оцінку тенденцій у стані довкілля за попередні п’ять років. Дослідження тенденцій щодо дванадцяти екологічних проблем з використанням даних з країн ЄС, де протягом усього періоду діяло суворе екологічне законодавство, засвідчило, що з моменту започаткування процесу “Довкілля для Європи” стан довкілля в Європі не покращився, а з більшості проблемних областей було зафіксоване погіршення ситуації. (У травні 2003 року ЄЕA повідомило, що з багатьох з цих проблем і далі спостерігаються негативні тенденції, а деякі позитивні зрушення, такі як зменшення викидів парникових газів, відбулися переважно внаслідок економічної рецесії й занепаду важкої промисловості в країнах ЦСЄ.)

Ці висновки тоді багатьох розчарували, а когось і дуже вразили. Хоча за відсутності регулювання стан довкілля був би ще гіршим, стало очевидним, що Євросоюз не впорався з дедалі сильнішим впливом, що його чинить на довкілля промислове зростання, сформоване галузевою політикою ЄС та його членів. Інакше кажучи, економічне зростання виявилося несталим. Цей факт засвідчив, що екологічне законодавство ЄС є, можливо, необхідною, але явно недостатньою умовою для усунення екологічних наслідків процвітання.

Стратегія сталого розвитку ЄС

Тож стан довкілля в Європі продовжував деградувати попри найсуворіше в світі (і надзвичайно дороге) екологічне законодавство ЄС. Цей принциповий виклик вимагав фундаментальної відповіді. В червні 2001 року на саміті у Гетеборзі керівники країн-членів ЄС, обговоривши пропозиції Європейської Комісії щодо сталого розвитку Євросоюзу, прийняли “Стратегію сталого розвитку ЄС” із таким вступом:

“Стратегія сталого розвитку Союзу базується на принципі, за яким економічні, соціальні та екологічні наслідки будь-якої політики повинні розглядатися комплексно і враховуватися в процесі прийняття рішень. “Правильне ціноутворення”, що більш адекватно відображатиме справжню вартість різних видів діяльності для суспільства, краще стимулюватиме споживачів і виробників у повсякденних рішеннях щодо того, які товари та послуги виробляти чи купувати.”

Стратегія окреслила заходи, які мають здійснити як самі країни-члени, так і установи ЄС. Крім того, керівники країн ЄС зобов’язалися відслідковувати прогрес у просуванні до цієї мети.

На сьогодні, ЄС і країни-члени прийняли на себе офіційне зобов’язання впроваджувати принципи сталого розвитку, що передбачено, зокрема, 6-ою Екологічною програмою дій та Стратегією сталого розвитку ЄС. Втім, поки не зовсім ясно, яким буде результат. Європейський Союз пишається своїм лідерством з екологічних питань як вдома, так і на міжнародному рівні. Однак традиційна політика “охорони довкілля” та досягнення “сталого розвитку” – це дві суттєво різні концепції, хоча вони й історично пов’язані та мають спільне коріння.
Розширення ЄС та перспективи сталого розвитку в країнах ЦСЄ

Поза базовою вимогою впровадження екологічної політики ЄС, інтеграція принципів сталого розвитку в галузеву політику країн ЦСЄ залишається невирішеною проблемою. Політичні дебати, які точилися в процесі переговорів щодо вступу, стосувалися насамперед правових питань, що з одного боку сприяло швидшому завершенню цих переговорів, а з іншого боку є одним з суттєвих недоліків стратегії розширення ЄС на схід.

Національні стратегії сталого розвитку країн ЦСЄ вимагатимуть глибокого залучення приватного бізнесу, проте як майбутнім, так і нинішнім членам ЄС бракує досвіду й належних знань про те, як практично інтегрувати принципи сталого розвитку в галузеву політику, що виходила б за межі загальних декларацій в стратегіях і планах. Зокрема, країни-кандидати розробили національні стратегії сталого розвитку лише на папері й потребують допомоги для їх вдосконалення та довгострокової практичної реалізації.

Отже реальний процес розширення ЄС та економічне зростання в країнах ЦСЄ не гарантують сталого розвитку регіону. Понад те, чимало чинників ускладнюють досягнення цього бажаного кінцевого результату. Зокрема, якщо країни ЦСЄ підуть традиційним шляхом “охорони довкілля”, що до недавнього часу домінував в ЄС, їм буде важче перейти до “сталого розвитку”, адже пріоритет стрімкого економічного зростання тисне на них сильніше, ніж на країни “старого” Євросоюзу.
IV. ПРИКІНЦЕВІ ВИСНОВКИ: МОЖЛИВІ УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Це дослідження присвячене одному специфічному, проте важливому, аспекту вступу до ЄС 10 посткомуністичних країн ЦСЄ. Його метою не є поставити під сумнів рішення цих країн прийняти ієрархічне перенесення екологічної політики ЄС, що стало наслідком політичного курсу на якомога швидший їх вступ до ЄС. Вірогідно також, що в цілому це позитивно позначиться на стані довкілля як в країнах ЦСЄ, так і в усій Європі.

Для прихильників європейського вибору і сталого розвитку в інших країнах, зокрема в Україні, цікавим і важливим є питання про те, які уроки могли б винести країни з перехідною економікою, що визначили курс на євроінтеграцію, але не можуть вступити до ЄС в близькій або середньостроковій перспективі. Тож спробуємо сформулювати деякі основні висновки:

1. Односторонній процес гармонізації з ЄС дещо пригнічує артикуляцію та усвідомлення багатьох внутрішніх інтересів в країнах ЦСЄ, зокрема в сфері довкілля. Брак артикуляції певним чином спотворює процес прийняття політичних рішень й перешкоджає оптимізації стратегії розвитку. Прикладом політики із чітко несформульованими національними інтересами як в країнах ЦСЄ, так і в Україні є сфера природного довкілля та перспективи сталого розвитку.

2. Постановка питання про “якість довкілля” окремо від удосконалення життєвих умов і покращення “якості життя” людей очевидно спричиняє низький політичний пріоритет цієї мети в посткомуністичних суспільствах ЦСЄ і веде до незначних шансів мобілізувати необхідну політичну підтримку. Однак, люди готові “купувати” якість довкілля передусім як складову ширших сподівань на краще життя, наприклад пов’язаних із вступом до ЄС.

3. Членство в ЄС неминуче змінить посткомуністичні країни ЦСЄ в усіх аспектах, у тому числі в сфері екологічної політики. Однак залишається відкритим питання, чи знайдеться в них достатньо завзятості, щоб реалізувати міріади складних і дуже витратних завдань, які зрештою дозволять виконати багато жорстких – технічних та адміністративних – вимог Євросоюзу, які нині регулюють сферу природного довкілля.

4. Існує серйозна загроза укорінення в посткомуністичних країнах, які нині не беруть участі в розширенні ЄС, і без того поширеного упередження, що “якість довкілля є привілеєм багатих”, яке в очах суспільства може підтверджуватися досвідом вступу країн ЦСЄ в ЄС. Цей стереотип створює реальну небезпеку ігнорування або заниження значущості в цих країнах (зокрема в Україні) як екологічних проблем, так і загальної концепції сталого розвитку.

5. На сьогодні відсутні переконливі свідчення того, що європейська бюрократична модель вирішення проблем довкілля, яка історично базувалася на суворому й екстенсивному екологічному регулюванні та потребувала дедалі більших фінансових витрат, адміністративної спроможності й дієвих суспільних інститутів, виявиться ефективною та успішною хоча б в самому Євросоюзі – як в екологічному, так і в економічному та соціальному аспектах.

6. В ЄС нині поширюється усвідомлення неадекватності сучасним реаліям і викликам моделі економічного розвитку, що склалася в другій половині 20-го століття, та необхідності переходу до моделі “сталого (екологічно та соціально збалансованого) розвитку”. Цей новий підхід був офіційно закріплений у 2001 році з прийняттям “Стратегії сталого розвитку ЄС”, що визначає вектор змін на рівні політики і законодавства як ЄС в цілому, так і його країн-членів.

7. Складовою нової моделі розвитку є концепція “еко-соціальної ринкової економіки”, що передбачає широке застосування ринкових стимулів та еколого-економічних механізмів у вирішенні проблем природного довкілля, а також обмеження жорсткого адміністративного регулювання. Реалізація цієї моделі вимагає перегляду макроекономічної та секторальної політики з метою інтерналізації екстерналій – трансформування зовнішніх екологічних і соціальних факторів, пов’язаних з виснаженням природних ресурсів і забрудненням довкілля, у внутрішні витрати виробництва та їх включення в процес ринкового ціноутворення.

8. Ключовою для сталого розвитку є реалізація іноваційної еколого-економічної політики, зокрема таких її складових як “торгівля квотами на викиди” і “еко-трудова податкова реформа”, що спрямована одночасно на створення робочих місць та збереження довкілля. Така фіскально нейтральна податкова реформа, що частково переносить базу оподаткування з праці (фонду заробітної плати) на споживання природних ресурсів та шкідливі викиди і відходи, має стати ключовим моментом структурної перебудови і вже почалася в індустріально розвинених країнах ЄС, передусім в Німеччині, Данії, Швеції та Нідерландах.

9. Сталий розвиток як інтеграція економічних, соціальних та екологічних цілей в діяльності людей є великим політичним викликом сучасності. Активна відповідь на цей виклик в посткомуністичних країнах Європи, які нині не беруть участі в розширенні ЄС, дозволить з одного боку впроваджувати цю нову іноваційну модель як сучасну “стратегію розвитку”, що спрямована на всебічне покращення якості людського життя. А з іншого боку, це служитиме найбільш надійною основою для євроінтеграційного процесу та вступу до ЄС на наступному етапі його розширення, оскільки критерій “сталого розвитку” виходитиме на перший план.

10. За цих обставин, розумна гармонізація з діючим екологічним законодавством ЄС є бажаною, якщо вона буде відбуватися селективно – враховувати національні інтереси, умови та можливості, а головне орієнтуватися на нові, перспективні еколого-економічні механізми, що нині формуються в країнах ЄС. Україна матиме більші переваги і перспективи, якщо застосує ініціативний підхід до вироблення стратегії сталого розвитку, зокрема адаптує іноваційну еколого-економічну політику ЄС, виходячи з національних умов і завдань.

11. Євроінтеграційна політика України, що має сенс на цьому етапі, повинна сприяти “руху на випередження” – до ЄС “майбутнього”, радше ніж до його “минулого”. Таку політику слід будувати на засадах перспективності, ефективності й мінімальної витратності, а також адекватності тенденціям розвитку самого ЄС, що визначатимуть його критерії та конкретні умови вступу України до Євросоюзу через 5-7 років. Зрештою, таку політику слід орієнтувати на можливе спрощення й здешевлення для України виконання цих майбутніх вимог ЄС.

Література.

Proceedings of the Conference: “EU Enlargement and Environmental Quality in Central and Eastern Europe & Beyond”, Washington, D.C., March 14, 2002, Woodraw Wilson International Center for Scholars:

Andreas Beckmann, “Pushing on the Door: The Role of East European NGOs in Enlarging the EU”

Ruth Greenspan Bell, “EU Membership: Boon or Bane for the Environmental Community in the Accession Countries?”

Tom Garvey, “EU Enlargement: Is It Sustainable? Keynote Address”

Petr Jehlicka & Andrew Tickle, “Environmental Policy and European Union Enlargement: A State-Centered Approach”

arbara Hicks, “Setting Agendas and Shaping Activism: EU Influence on Central European Environmental Movements”

John M. Kramer, “Enlargement and the Environment: Future Challenges”

Viktor Vovk, “Sustainable Development for the Second World: Ukraine and the Nations in Transition,” Worldwatch Paper 167 (Washington, D.C.: Worldwatch Institute, September 2003).

Viktor Vovk and Tomas Prugh, “Red Past. Green Future? Sustainable Development for Ukraine and the Post-communist Nations” in World Watch magazine, July/August 2003.

George Strongylis, “European Union: A New Economic Development Model,” (Brussels, Belgium: Commision of the European Union, Directorate General XI on the Environment).

Дослідження проведене з використанням експертних оцінок та аналітики, представлених фахівцями з Європи та США на конференції “Розширення ЄС та якість довкілля в Центральній і Східній Європі та поза нею”, Вашингтон, 14 березня 2002 року (див. Літературу).